انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

فرایندهای کاری دبیرخانه هیات امناء

1-تعیین موضوع جلسه هیات امنا
2-تعیین تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا دانشگاه
3-ابلاغ تاریخ فوق الذکر توسط معاونت هماهنگی  وزارت
4-اطلاع رسانی و هماهنگی با اعضای هیات امنامرکز جهت برنامه ریزی شرکت در جلسه
5-بازبینی سایت مربوطه و اخذ پرینت فرم ها توسط دبیرخانه هیات امنا
6-اطلاع رسانی به معاونتهای زیرمجموعه با توجه به موضوع جلسه و اخذ دستورکار
7-تشکیل جلسه با رابطین هیات امنا در حوزه های زیر مجموعه
8-تکمیل فرم ها توسط رابطین معاونتها
9-تایید فرم ها توسط معاونتها و ارسال اطلاعات و آمار به دبیرخانه هیات امنا
10-تحلیل و بررسی مجموعه اطلاعات جمع آوری شده با حضور رابطین معاونتها در دبیرخانه هیات امنا
11-ویرایش و اصلاح اطلاعات و آمار در دبیرخانه هیات امنا
12-بررسی نهایی اطلاعات در جلسه هیات رئیسه با حضور اعضا هیات امنا
13-ویرایش نهایی در دبیرخانه هیات امنا
14-تهیه فایل نهایی شده در دستورکار توسط دبیرخانه هیات امنا
15-تبدیل فایل مربوطه به سی دی و جزوات
16-تهیه و ارسال دعوتنامه مقام عالی وزارت،معاونین وزارت،اعضای هیات امنا مرکز،معاونین مرکز
17-پیگیری وصول دعوتنامه توسط مدعوین از طریق دبیرخانه هیات امنا
18-حضور اعضا در جلسه هیات امنا مرکز در تاریخ مربوطه
19-تصمیم گیری و تهیه صورتجلسه
20-پیگیری دریافت صورتجلسه توسط دبیرخانه هیات امنا
21-وصول و ثبت مصوبات در سامانه مصوبات هیات امنا مرکز
22-ابلاغ بندهای مرتبط به واحدهای زیرمجموعه
23-پیگیری اجرای مصوبات در مواقع لزوم دبیرخانه هیات امنا
 انجام مراحل فوق الذکر برای ۴ جلسه در طول سال صورت میگیرد.