انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دوازدهمین جلسه هیات امناء مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی درروز سه شنبه 31/5/96 از ساعت 9 الی 12 درسالن Dمرکز برگزار شد.دراین جلسه درخصوص :

1-     گزارش عملکرد مرکز مربوط به سال 95

2-     بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 95

3-     پیشنهادات دستورحلسه اختصاصی

بحث وتبادل نظر شدباحضور  آقای دکتر نوحی دبیر جلسه وحاضرین درجلسه

 دکترامین لو، مشاور وزیر ودبیرمجامع شوراها وهیت امناء وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،دکتررضا ملک زاده، معاون تحقیقات وفناوری  وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز و عضو هیات امناء ،دکتر حاجی میر اسماعیل، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران، دکتر سید حسین هاشمی،استاندارتهران وعضو هیات امناء،دکتر ملکی،معاون پژوهشی مرکز وعضو هیات امناء، دکترحسینی نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، دکترمهدوی، مشاور دکتر صدرالسادات معاون توسعه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ، ذهبی،نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ،مهندس مهاجر، نماینده مرکز بودجه وپایش عملکرد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، دکتر چاوشیان-کارشناس هیات امناء وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، مهندس ترابی- معاونت دفتر هیات امناء وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، امین نصب- نماینده پرستاری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،معاونین مرکز و مسئولین مرکز در مورخ 31 مردادماه سال جاری در سالن D مرکز برگزار شد

رئیس مرکز در ابتدا ضمن خیرمقدم به اعضاء محترم هیات امناء،گزارشی از عملکرد معاونت آموزش ، معاونت درمان ، معاونت پژوهشی ، معاونت توسعه ،مرکز در سال 1395 ارائه دادند.

در ادامه اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 قرائت شد و مورد تصویب هیات امناء مرکز قرار گرفت.

سپس پیشنهادات اختصاصی دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در هیات امناء مرکز تصویب شد.

دراین جلسه آقای دکتر امین لو ضمن تشکر وتقدیر از آقای دکتر نوحی نسبت به عملکرد مرکز وهمچنین از برگزاری جلسات هیات امناء وهمچنین از گزارش مبسوط از عملکرد مرکز تقدیروتشکر کردند.

استاندارتهران آقای دکتر هاشمی نیز در ادامه از رئیس و همکاران مرکز تقدیرو اعلام کرد با توجه به آمارها و تحقیقات استانداری تهران رضایت مردم از این مرکز بسیار بالا بوده است که این نشانگر عملکرد مناسب این مرکز می باشد.

دکتر حسینی نیز در ادامه به فعالیت های آموزشی مرکز اشاره کرد و افزود : این مرکز با توجه به امکانات آموزشی و اساتید مجرب جزو یکی از مراکز بسیار خوب وزارت بهداشت می باشد.

در ادامه  اعضاء هیات امناء نیز از مدیریت صحیح و مناسب رئیس،هیئت رئیسه و کارکنان مرکز تقدیر کردند.