انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 
ردیف نام ونام خانوادگی  سمت       محل خدمت       
1 دکترفریدون نوحی      دبیروعضو هیأت امناء مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب 
وعروق شهید رجایی  
 
 
2 دکترحسن امین لو مشاوروزیر ودبیرمجامع شوراها وهیات امناء وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی  
3
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی
 
عضو هیات امناء بنیاد شهید وامورایثارگران  
4 دکتررضا ملک زاده عضو هیات امناء وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی  
5 دکترمجیدملکی
 
عضو هیات امناء مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی  
6 سیدحسین هاشمی عضو هیأت امناء استانداری تهران
 
7 دکتر سیدجواد میراسماعیل عضو هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران