انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
هفتمین جلسه هیات امناء مرکز

هفتمین جلسه هیات امناء مرکزدرروز دوشنبه 9/12/1395 درمحل دبیرخانه هیات امناء وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی تشکیل شد.

-در این جلسه  بودجه تفصیلی سال 96  مرکزبه تصویب اعضاء هیات امناء رسید.

- موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان حسابرس  سال مالی 1396مرکزتوسط اعضاء هیأت امناء انتخاب گردید.

- برنامه عملیاتی سال 96 والحاقات آن جهت اجرا در سطح مرکزمطرح  ومقرر شد اصلاحیه ها وتغییرات درجهت کاهش یا افزایش برنامه ها در طول سال با نظر معاونت های تخصصی ذیربط درسطح وزارت متبوع پس از تصویب هیأت رئیسه مرکز وتایید معاونت برنامه ریزی، هماهنگی ،حقوقی وامور مجلس وزارتخانه به عنوان متولیان برنامه ها تاتحقق اهداف تعیین شده انجام پذیرد.

- مصوبات اختصاصی ومشترک مرکز طرح وموردتصویب اعضاء هیات امناء قرارگرفت.

 

سه شنبه 10 اسفند 1395  8:9

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 18 تير 1397  0:21:33
تعداد بازديد از اين خبر : 509